logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O PROCEDURZE NABORU ŁAWNIKÓW – WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

 INFORMACJA O PROCEDURZE NABORU ŁAWNIKÓW – WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE
Informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie, że w dniu  31 grudnia 2015 roku upłynęła 4 letnia kadencja ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. Do dnia 30 czerwca 2015 roku nie wpłynęła żadana kandydatura na ławników nowej kadencji. Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu nr K-0143-2/16 z dnia 10 lutego 2016 roku na podstawie art. 168 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U z 2013 r., poz. 427 tj. ) zarządzono wybory uzupełniające ławników w liczbie 2 do Sądu Rejonowego w Kluczborku.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 370) RADA GMINY LASOWICE WIELKIE  dokona wyboru ławników następnej kadencji na lata 2016-2019.
  TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA 30 MARCA 2016 r.
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 Ławnikami nie mogą być:
 
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.     

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie  pok. nr 6 na I p. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Karty dostępne są również na stronie BIP Urzędu Gminy
Informacji związanych z wyborem ławników udziela Sekretarz Gminy – Joachim Smolnik - tel. 77 417 54 75
 
 
 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 648
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-02-16 11:54:48
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-02-16 11:54:48