logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E - inwestycja celu publicznego „Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV wraz z punktami oświetlenia ulicznego” -Szumirad

Lasowice Wielkie 07.07.2016 r.
 
GK.6733.4.2016
                                                
 
                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm.)   
  zawiadamiam
 
          że w dniu 06 lipca 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie, w imieniu której występuje Joachim Smolnik Sekretarz Urzędu Gminy - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV wraz z punktami oświetlenia ulicznego” na dz. nr: 225/110; 260/111 arkusz mapy 1, 92; 45/7 arkusz mapy 4  w miejscowości Szumirad.
 
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.
 
W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        
 
 
 
Otrzymują :
1.  Sołtys wsi Szumirad, 
 -     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 -     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2.    A/a.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1623
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2016-07-07 14:07:56
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2016-07-07 14:07:56