logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, dnia 12.06.2017 r.

RG. 0004.12.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.

 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

 7. Przedstawienie – odczytanie uchwały nr 96/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2016.

 9. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 maja 2017 r. dotyczącego rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i sprawozdania finansowego gminy za rok 2016.

 • Uchwała nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

 • Wniosek Nr 52/17 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia do Rady Gminy Lasowice Wielkie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu gminy za rok 2016.

 1. Przedstawienie – odczytanie uchwały nr 260/2017 z dnia 01.06.2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016 rok.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 4. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 19.06.2017 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Lasowice Wielkie za rok 2016.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie „.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie „.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zawadzkie w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii ewangelicko – augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Zawadzkie.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Olesno w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii ewangelicko – augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Olesno.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie.

 14. Pytania, wnioski, interpelacje.

 15. Dyskusja.

 16. Odpowiedzi.

 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy

Rajmund Kinder

Metryka

Liczba odwiedzin 4508
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-06-15 00:25:41
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-06-15 00:25:41