logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie nr 123 w sprawie ogłoszen pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie nr 123/08
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 24 lipca 2008r.
 
 
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)w związku z art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218/ oraz § 3, § 6, § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy zarządza co następuje:
 
 
§ 1
 
Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Przyjmuje się regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 123/08
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
 z dnia 24 lipca 2008r.
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
 o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 46, poz. 543 z 2000 roku z późn.zm/
oraz na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).
 
O G Ł A S Z A
 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Lasowice Wielkie oraz Gronowice wymienionych w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 5 czerwca 2008r., wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w lokalnej prasie.
I.                Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży wymienione są w Tabeli nr 1.
II.             Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie w Banku Spółdzielczym Namysłów Oddział Lasowice Małe nr konta 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku organizatora przetargu nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do dnia 1 września 2008r.
III.           Przetarg odbędzie się w dniu  5 września 2008r. w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A w Sali nr 04 (na parterze) o następujących godzinach:
godz. 10.00 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Lasowice Wielkie o numerze 44/5 k.m. 4 o powierzchni 0,0853 ha;
godz10.15 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Lasowice Wielkie o numerze                             44/6 km. 4  o powierzchni 0,0896 ha;
godz10.30 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Gronowice  o numerze  90/3 km. 7 o powierzchni 0,1200 ha;
 
IV.          Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości.
V.             Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy Lasowice Wielkie w przypadku, gdy
osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
VI.              Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży.
VII.            Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.
VIII.         Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem  
zobowiązań.
       IX. 1. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
1)   osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);
2)   osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej - aktualny wypis z właściwego     
     rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski;
3)  pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub
     pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego);
4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka;
5)   dowód wpłaty wadium.
     2. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 skutkować będzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.


 
Miejscowość
 
Nr działki
 
KW
 
Powierzchnia [ha]
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
Wartość szacunkowa nieruchomości
Cena wywoławcza
nieruchomości
WADIUM
UWAGI
 
Lasowice WIelkie
 
 
 
44/5 k.m. 4
 
 
42227
 
0,0853
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w południowej części wsi Lasowice Wielkie. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową z drogi asfaltowej o niskim natężeniu ruchu. Urządzenia infrastruktury technicznej: istnieje możliwość doprowadzenia sieci elektroenergetycznej i wodociągowej około 50 m. Kształt działki prostokątny. Teren płaski, użytkowany jako łąka. Od strony północnej działka sąsiaduje bezpośrednio z ogrodzeniem nieruchomości sąsiedniej, od strony południowej z drogą gruntową.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona symbolem „MR” – obszar zabudowy zagrodowej
21.777 zł
22.732 zł. *
1.200 zł.
 
do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT
 
Lasowice Wielkie
 
44/6 k.m. 4
 
 
42227
 
0,0896
 Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w południowej części wsi Lasowice Wielkie. Dojazd do nieruchomości z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej i z drogi gruntowej.   Urządzenia infrastruktury technicznej: istnieje możliwość doprowadzenia instalacji wodociągowej oraz  elektroenergetycznej. Kształt działki zbliżony do trapezu, bok zachodni ścięty. Teren płaski, użytkowany jako łąka. 
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona symbolem „MR” – obszar zabudowy zagrodowej
22.875 zł.
23.530 **
1.200 zł.
do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT
Gronowice
90/3 km. 7
42162
 
0,1200
Nieruchomość położona w południowej części wsi Gronowice. Brak dojazdu do nieruchomości z drogi publicznej. Dojście i ewentualny dojazd przez nieruchomość sąsiednią tj. dz. nr 53, 54, 193 poprzez, które można uzyskać dostęp do drogi publicznej. Brak urządzeń infrastruktury technicznej. Kształt działki nieregularny, teren wyrównany, lekko pochyły Teren użytkowany jako grunty orne.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona symbolem „RZ” – obszar łąk i pastwisk
1.079 zł.
1.329 ***
70 zł.
zwolniono z podatku VAT
Tabela nr 1
 
* - do ceny wywoławczej został doliczony koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 205 zł netto oraz koszt usługi geodezyjnej (ustalenie granic działki) w wysokości 750 zł. netto
** - do ceny wywoławczej został doliczony koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 205 zł netto oraz koszt usługi geodezyjnej (ustalenie granic działki) w wysokości 450 zł. netto
*** - do ceny wywoławczej został doliczony koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 250 zł. brutto.


Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 123/08
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
 z dnia 24 lipca 2008r.
 
REGULAMIN
            nieograniczonego, publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie
 
 
1.      Przetarg ogłasza, organizuje oraz przeprowadza Wójt Gminy Lasowice Wielkie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn.zm./ oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004r./ oraz na podstawieuchwały nr XV-101/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności gminy Lasowice Wielkie tj. dz. nr 44/5 km. 4 o powierzchni 0,0853 ha położonej w miejscowości Lasowice Wielkie oraz uchwały NR  XVI-107/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych własności gminy Lasowice Wielkie tj. dz. nr 90/3 km. 7 o powierzchni 0,1200 ha zawartej w KW 42162 położonej w miejscowości Gronowice i Uchwały Nr XVIII-113/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Lasowice Wielkie tj. dz. nr 44/6 km.4 o powierzchni 0,0896 ha położonej w miejscowości Lasowice Wielkie
 
2.      Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem Wójta.
 
3.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Bank Spółdzielczy Namysłów Oddział Lasowice Małe nr 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003. Wysokość wadium została podana w ogłoszeniu o przetargu w Tabeli 1. 
 
4.      Termin wniesienia wadium zostaje ustalony na 3 dni przed datą przetargu czyli najpóźniej do dnia 1 września 2008r.
 
5.      Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt. 6 jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
 
1)      odwołania przetargu,
2)      zamknięcia przetargu,
3)      unieważnienia przetargu,
4)      zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
6.      Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
7.      Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Lasowice Wielkie w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 
8.      1.Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
- osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);
- osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej - aktualny wypis z właściwego     
     rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski;
 - pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub
     pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego);
 - małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego       
     pisemną zgodę współmałżonka;
 - dowód wpłaty wadium.
 8.2. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 skutkować będzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
 W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej, osoby im bliskie, lub pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji Przetargowej.
 
9.      Licytacja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz głośne podanie oferowanej ceny, będącej powiększeniem ceny wywoławczej o kolejne postąpienia.
 
10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
11.  O rozstrzygnięciu licytacji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.
 
12. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
14. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, płatna jednorazowo nie później niż do dnia spisania aktu notarialnego.
 
15. Przewodniczący sporządza protokół przeprowadzonego przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla właściwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
16. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości. Protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
 
17. Osoba która wygrała przetarg zobowiązana jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział Lasowice Małe nr 62 8890 1053 0000 1094 2007 0001 przed zawarciem aktu notarialnego w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto przed zawarciem aktu notarialnego.
 
18. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.(Dz.U.Nr 167, poz. 1758 z 2004r.z późn.zm.)
 
19. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów przy czym informacja o odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z przyczyną jego odwołania.
 
20. 1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Lasowice Wielkie. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia  wyniku przetargu.
             2. Wójt Gminy Lasowice Wielkie rozpatrzy skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
             3. Do czasu rozpatrzenia skargi wstrzymane zostają czynności związane ze zbyciem   
                 nieruchomości.
 
21. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która powinna zawierać:
1) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;
2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i  
    księgi  wieczystej;
3) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;
4) cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o  
    złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert;
5) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
22. Nie później niż w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu uczestnik, który przetarg wygrał zostanie zawiadomiony o miejscu oraz terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1844
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-07-30 14:45:16
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-07-30 14:45:16