logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 57,0 m” na dz. nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

Lasowice Wielkie 28.03.2018r.

 

 

 GK.6733.2.2018.ZJ

 

 

                O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017. 1257), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017.1073)   

 

          zawiadamiam

 

          że w dniu 26 marca 2018r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie w imieniu której występuje Pan Joachim Smolnik – Sekretarz Urzędu Gminy - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 57,0 m” na dz. nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Trzebiszyn
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.  A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2017
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-03-29 11:31:58
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-03-29 11:31:58