logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich poszukuje pracownika

na stanowisko pracownik socjalny

 

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

 

1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

2) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

4) ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • a) pedagogika,
 • b) pedagogika specjalna,
 • c)politologia,
 • d) polityka społeczna,
 • e) psychologia,
 • f) socjologia,
 • g) nauki o rodzinie;

5) przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

6) do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość.
 2. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 3. zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa.
 4. umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.
 5. znajomość obsługi komputera,
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

Zakres czynności:

 1. Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
 2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.
 3. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 4. Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.
 5. Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
 6. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 7. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.
 8. Ewidencjonowanie dokumentacji klientów GOPS.
 9. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej.
 10. Kontrolowanie jakości realizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich,  46-282 Lasowice Wielkie 99A. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: marzec 2019 r., na umowę o pracę.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Kontakt:

Małgorzata Nowak – Szepela nr tel. 77 417 54 87.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 5924
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2018-09-21 12:43:02
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-07 15:05:38

Historia zmian