logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE CENOWE Świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lasowice Wielkie.

Lasowice Wielkie, dnia 21.12.2018r.

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich zaprasza do złożenia oferty na:

 

Świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lasowice Wielkie.

 

CPV:

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Nabywca: Gmina Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, NIP 751-168-30-21

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 99A.

 

 1. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. nr 1986) na podstawie art. 4 pkt 8.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lasowice Wielkie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

3.2 Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U.poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 4 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – max. o 50% więcej osób. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

 

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie, woj. śląskie lub woj. łódzkie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej części zapytania.

 

3.3 Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych  standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U.poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – max. o 50% więcej osób. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska z usługami opiekuńczymi oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie, woj. śląskie lub woj. łódzkie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej części zapytania.

 

3.4 Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U.poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – max. o 50% więcej osób. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lasowicach Wielkich. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie, woj. śląskie lub woj. łódzkie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej części zapytania.

 

3.5 Część 4

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu - ogrzewalni, wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia musza być zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U.poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – max. o 50% więcej osób. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy. Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie, woj. śląskie lub woj. łódzkie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej części zapytania.

 

3.6 Termin wykonania usług:

Dla usług opisanych w częściach od 1 do 3 usługa ciągła w okresie od 1 stycznia 2019r. do              31 grudnia 2019r. , natomiast dla części 4 od dnia 1 stycznia 2019r. do 30 kwietnia 2019r. i od      1 października 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu – dotyczy części od 1 do 4.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
 • pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia ,
 • spełnienia standardu podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U.poz. 896).

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 

 1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 4 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części od 1 do 4:

 Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Uwaga: w zakresie części 1- w związku, z tym, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U.poz. 896), nie przewiduje konieczności zapewnienia ciepłego posiłku, a jedynie zapewnienie możliwości jego spożycia oraz zapewnienie dostępu do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku, koszt, ciepłego posiłku będzie pokrywany na podstawie odrębnej umowy/porozumienia z Wykonawcą. W związku z powyższym podając cenę w ofercie nie należy w niej uwzględniać ww. kosztu.

 

 1. Kryteria oceny oferty – dot. części od 1 do 4:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. części od 1 do 4.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 8.

 

 1. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: ofertę/y należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich 46-282 Lasowice Wielkie 99A. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@lasowicewielkie.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. do godziny 12:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe – usługi schronienia – część nr ……” (nr części należy dopisać zgodnie ze składana ofertą).

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Nowak – Szepela Tel. 77-417-54-87

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:
 2. formularz ofertowy – zał. nr 1,
 3. wzór umowy - zał. nr 2 – schronisko,
 4. wzór umowy - zał. nr 3 – schronisko z usługami opiekuńczymi,
 5. wzór umowy - zał. nr 4 – noclegownia,
 6. wzór umowy - zał. nr 5 – ogrzewalnia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2867
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2018-12-22 20:11:58
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-12-22 20:11:58