logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

informacja z otwarcia ofert - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

Lasowice Wielkie, 27.03.2019 r.

ZP.271.3.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz
z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w dniu 27.03.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożona została 1 oferta przez n/w Wykonawcę.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 897 753,14 zł brutto.

 

Ofertę złożyła:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX” s.c.
ul. Broniewskiego 6
42-160 Krzepice

981 425,34 zł

36 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3059
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-03-27 15:38:12
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-27 15:38:12