logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Lasowice Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie - roboty uzupełniajace

 

Lasowice Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie - roboty uzupełniajace
Numer ogłoszenia: 81944 - 2010; data zamieszczenia: 23.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie - roboty uzupełniajace.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie uzupełniajacej kanalizacji cisnieniowej( dł. c.a 897 mb) kompletnych pompowni przydomowych z PE-HD śr 800 mm wraz z zasilaniem energetycznym ( szt 4)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.11-6, 45.23.24.23-3, 45.23.14.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przrtargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniajace było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn, ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialski, kraj/woj. śląskie.

Metryka

Liczba odwiedzin 3415
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-03-23 15:15:32
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-23 15:15:32