logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Lasowice Wielkie, 2020 – 01 - 13

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716   ) podaje do publicznej wiadomości ;

 

że został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Lasowice Małe ;

 

  1. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie w Banku Spółdzielczym

Namysłów Oddział Lasowice Małe nr konta 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003. Warunek

wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w

rachunku organizatora przetargu nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do dnia

14 lutego 2020 r.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

99A w Sali nr 04 (na parterze) o godzinie 900

 9.00 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Lasowice Małe o numerze

21/8, k.m. 3 o powierzchni 0,2511 ha ; 35.900,00 zł, wadium 10 % ; 3.590,00 zł

 III. Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po

rozstrzygnięciu przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który wygrał przetarg zostanie zaliczone

na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości.

  1. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy Lasowice Wielkie w przypadku, gdy

osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

  1. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia

umowy notarialnej kupna – sprzedaży.

  1. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.

VII. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem

zobowiązań.

VIII. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);

2) osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej - aktualny wypis z właściwego

rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski;

3) pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub

pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego);

4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego –

pisemną zgodę współmałżonka;

5) dowód wpłaty wadium.

  1. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 skutkować będzie nie

dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

W/w nieruchomość jest opisana szczegółowo w operacie szacunkowym dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99 A, pok. Nr 3, I. p.

Z regulaminem przetargu wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie ( pok. Nr 3, I p. ) jak również na stronie www.bip.lasowicewielkie.pl

 

     Wójt Gminy

/ - / Daniel Gagat


 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2787
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2020-01-13 13:05:00
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2020-01-13 13:05:00