logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE DOT. PRAWA WYPOWIEDZENIA SIĘ CO DO ZEBRANYCH DOWODÓW PRZED WYDANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wsi Gronowice”

Lasowice Wielkie, 22.04.2020

GK 6220.3.2020

 

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zawiadamia strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256), przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla   przedsięwzięcia: „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wsi Gronowice”, strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych  dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 7 dni, licząc od dnia  doręczenia  niniejszego zawiadomienia.

Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,  w  Referacie Gospodarki Komunalnej (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu t.j. poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30; środa 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w powyższym przypadku, zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

Daniel Gagat


 

Metryka

Liczba odwiedzin 302
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-04-22 08:27:56
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-04-22 08:27:56