logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lasowice Wielkie, 26.04.2020 r.

 

 

GK.271.7.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Zarządzenia Nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014  
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto

na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A, woj. opolskie,

NIP 7511683021, REGON 531413024

tel. (77) 417 54 70, faks (77) 417 54 91.

 1. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, stanowiącego wyposażenie kina plenerowego w Laskowicach.

Projektor FULL – HD/3D

szt. 1

Ekran projekcyjny ramowy skrzyniowy z 2 płótnami

szt. 1

Transmiter HDMI bezprzewodowy o zasięgu 50 m

szt. 1

Stojak AV w wersji PRO z 2 półkami i szafką wraz z okablowaniem sygnałowym i zasilającym

szt. 1

Statyw pneumatyczny z kablami sygnałowymi

szt. 2

Pleyer multimedialny 4K z klawiaturą bezprzewodową podświetlaną z touchpadem

szt. 1

Laptop

szt. 1

Zestaw 2 kolumn przenośnych z mikserem 6-kanałowym i wzmacniaczem oraz 2 mikrofonami bezprzewodowymi i okablowaniem

kpl. 1

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania (wyciąg z dokumentacji projektowej).

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zaoferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, musi posiadać atesty i certyfikaty zgodności z wymaganiami UE, wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Zamówienie obejmuje transport Wykonawcy.

Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była ich identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.

Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt co najmniej 2- letniej gwarancji, świadczonej na miejscu u Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji użytkownika

Miejsce dostawy: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

 1. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY.

Cena – 100%

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
 2. Termin składania ofert: pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w nieprzekraczalnym terminie do 06.05.2020 r. do godziny 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat pok. 1 I piętro,

zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

„Oferta na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego”
nie otwierać przed 06.05.2020 r. godz. 10:00.

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Godziny pracy Urzędu: Pon, Wt, Czw – 7:30 do 15:30.

                                                   Śr – 7:30 do 16:30

    Pt – 7:30 do 14:30

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 1. Kontakt: Sara Marczak tel. 77 417 54 86.

 

 • SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 • INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY.
 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.
 3. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik nr 2.

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Istotne postanowienia umowy.
 3. Dokumentacja projektowa

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2853
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-04-27 13:25:15
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-05-07 15:12:58

Historia zmian