logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

 z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2020 roku

 1. RODZAJ ZADANIA:
 • Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym, usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rehabilitację oraz udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego i służącego do pielęgnacji;
 • Organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym na terenie gminy Lasowice Wielkie.
 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

W 2019 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono łączną kwotę 20 000 zł.

W 2020 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono łączną kwotę 20 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020.1057 j.t..), natomiast przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w art. 25 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 j.t. ze zm.).
 2. Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od zakończenia wykonywania zadania.
 5. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową wnioskodawcy.
 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.
 1. Zadania winny być wykonywane w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku.
 2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji umów upływa w terminie 30 dni od daty zakończenia wykonania zadania.  (tj. do dnia 30 stycznia 2021r.)
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 1. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT.
 2. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w zamkniętych kopertach do 24 lipca 2020 r. do godz. 14.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
 1. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty: 
  1. organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące określoną działalność statutową z zastrzeżeniem, o którym stanowi art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w odpowiednim zakresie, 
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność statutową dotyczącą zagadnień rozwoju i odnowy wsi.
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 j.t. ze zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018.2057).
 1. Zadanie przedstawione we wniosku musi być zgodne ze statutem organizacji

występującej o dotację celową oraz tematyką konkursu ofert.

 1. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na: 
  1. zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
  2. zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,
  3. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych, 
  4. dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych uzgodnień z Wójtem Gminy Lasowice Wielkie,
  5. oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
  6. wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone. 
 1. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
 2. a) spis załączników ułożonych w kolejności wynikających z zapisów poniżej,
 3. b) aktualny statut organizacji,
 4. c) dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji,
 5. d) oświadczenie, iż organizacja nie wykorzystała dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem wykluczającym prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.869 j.t. ze zm.),
 6. e) sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za ubiegły rok – lub w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
 7. f) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok – w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
 8. g) dodatkowe załączniki mogące mieć znaczenie przy realizacji projektu (np. pisemne rekomendacje, listy intencyjne, itp.),
 9. Komisja zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień,

dokumentów w trakcie trwania postępowania konkursowego.

 1. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, o których mowa w ust. 6 osoby

upoważnione do reprezentowania organizacji występującej o dotację celową muszą potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

 

VI .TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

 

 1. Przy rozpatrywaniu ofert:
 2. a) dokonuje się oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez organizację,
 3. b) ocenia się zadeklarowaną przez organizację jakość działania, kwalifikacje oraz doświadczenie osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
 4. c) analizuje się rzetelność przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania i związku z realizowanym zadaniem. Pozycje kosztorysu zawyżone lub nie związane z realizacją zadania będą przez Komisję korygowane włącznie ze skreśleniem poszczególnych pozycji,
 5. d) uwzględnia się zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 6. e) uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zadań zleconych organizacji w poprzednich latach biorąc pod uwagę m.in. rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 7. f) analizuje się atrakcyjność programu w stosunku do kosztów realizowanego zadania.
 8. W przypadku przyznania dotacji, szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie na wykonanie zadania publicznego.
 9. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.
 11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 12. Wójt Gminy Lasowice Wielkie zastrzega sobie prawo negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.
 13. Warunkiem przekazania środków jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a podmiotem składającym ofertę.
 14. W przypadku przyznania środków w wysokości innej niż wnioskowana Oferent jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do złożenia zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej lasowicewielkie.pl .

 

 

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

 

/-/ Daniel Gagat

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1294
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-07-03 08:34:22
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-03 08:34:22