logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 30 września 2020 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie,

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 21.09.2020 r.

 1. 0004.16.2020

  

                                             Z A W I A D O M I E N I E

 

     Zwołuję na dzień  30 września 2020 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 18.09.2020 r.
 • Oświaty, Kultury, Sportu , Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 23.09.2020 r.
 • Rewizyjnej z dnia 22.09.2020 r.
 1. Przedstawienie – odczytanie Uchwały  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania  budżetu za I półrocze 2020 r.
 2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020.
 5. Pytania, wnioski, interpelacje.
 • Wniosek Nr 18/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 19.08.2020 r. w sprawie wystąpienia Wójta Gminy do Wojewody Opolskiego z pismem o zwiększenie dotacji na zadania zlecone ponieważ refundacja etatów wynosi około 35%.
 1. Dyskusja.
 2. Odpowiedzi.
 3. Zamknięcie sesji.                                                           

                                                                                                            

 

   

 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                          Rady Gminy

 

                                                                                       Rajmund Kinder

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2202
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2020-09-22 14:15:10
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2020-09-22 14:15:10