logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO „Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV w m. Chudoba Oleska, sieć nN zasilana ze stacji Chudoba wieś obw. staw”

Lasowice Wielkie, 08.02.2021 r.

GK.6733.1.2021

 

 O B W I E S Z C Z E N I E
 

Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 03 lutego 2021 r. zostało wszczęte na żądanie TAURON Dystrybucja S.A., w imieniu którego występuje Pan Andrzej Klimowicz postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV w m. Chudoba Oleska, sieć nN zasilana ze stacji Chudoba wieś obw. staw” w miejscowości Chudoba na dz. nr 136 ark. mapy 4, 36/1 ark. mapy 6.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chudoba,
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  4.   A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 1124
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-02-08 09:14:09
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-02-08 09:14:09