logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

wołuję posiedzenie K o m i s j i Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 18.05.2021 r. / wtorek / godz. 13:00

   Lasowice Wielkie, dnia 13.05.2021 r.

RG.0012.3.5.2021

                                                                                   Według  rozdzielnika

                            Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i    Rewizyjnej  Rady Gminy Lasowice Wielkie  na dzień  18.05.2021 r. / wtorek / godz. 13:00  w  sali  posiedzeń Urzędu Gminy   w Lasowicach Wielkich . 

Tematy  posiedzenia :

 1. Rozpatrzenie – analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2020 r. / uchwała nr 133/2021 z dnia 16.04.2021r. /
 • Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2020 ,
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2020 .
 1. Wystawienie opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2020  oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie absolutorium.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie/ nieudzielanie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020.
 1. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                                      Z  p o w a ż a n i e m

                                                                                    Przewodniczący Komisji   

                                   

                                                                                         Norbert Barcz           

 

                                                                                          

 

 O t r z y m u j ą  :

Komisja Rewizyjna  w składzie :

 1. Norbert Barcz - Przewodniczący
 2. Brygida Kasprzyk - Z-ca Przewodniczącego
 3. Adam Młynarczyk - Członek
 4. Rafał Goroński - Członek

 

      Wójt Gminy Lasowice Wielkie   Pan Daniel Gagat

Do wiadomości :

Pan Krzysztof Lech          - Z-ca Wójta Gminy

Pani  Izabela Dokupil       - Skarbnik Gminy

Pan Joachim Smolnik       - Sekretarz Gminy 

 

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U.z 2020 r. poz.713 z późn. zm.

Metryka

Liczba odwiedzin 1419
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-05-14 09:59:13
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-05-14 09:59:13