logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 16.08.2021 r. / poniedziałek/ godz. 8:00

Lasowice Wielkie, dnia 12.08.2021 r.

 

RG.0012.6.2021

Według  rozdzielnika

 

Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i    Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 16.08.2021 r. /poniedziałek/ godz. 8:00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Temat  posiedzenia :

1. Rozpatrzenie – analiza pism  przekazanych na posiedzenie komisji / materiały w załączeniu /

  • Urzędu Gminy znak FN.3026.100.2021 z dnia 12.08.2021 r. dotyczące zakresu przekazanych materiałów na posiedzenie komisji,

2. Analiza projektów uchwał:

  • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Jasienie w Gminie Lasowice Wielkie,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

3. Analiza wydatków na oświatę rok szkolny 2020/2021.

4. Sprawy bieżące.

 

                                                                                                               Z   p o w a ż a n i e m

                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                     Brygida Kasprzyk

O t r z y m u j ą  :

Komisja Budżetu i Finansów

  1. Brygida Kasprzyk - Przewodniczący
  2. Klaudia Schudy - Z-ca Przewodniczącego
  3. Jerzy Lipiński    - Członek
  4. Gabriela Prochota - Członek
  5. Wioletta Woźny    - Członek
  6. Dariusz Pikor - Członek           

                              

Wójt Gminy Lasowice Wielkie   Pan Daniel Gagat

 

Do wiadomości :

Z-ca Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pan Krzysztof Lech

Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie Pani Izabela Dokupil

Sekretarz Gminy Pan Joachim Smolnik

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372  /

Metryka

Liczba odwiedzin 1264
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-08-13 11:23:28
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-13 11:23:28