logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Odpowiedź na Interpelację z dnia 23.02.2022 r. w sprawie języka mniejszości niemieckiej

 

Lasowice Wielkie dn. 07.03.2022 r.
WG.150.1.2022

Pan Norbert Barcz
Radny Gminy Lasowice Wielkie

 

W odpowiedzi na złożoną przez Radnego Gminy Lasowice Wielkie  Pana Norberta Barcza interpelacje z dnia 23 lutego 2022 r.  przekazaną Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie w sprawie możliwości utrzymania liczby godzin nauki języka niemieckiego jako ojczystego w placówkach szkolnych Gminy Lasowice Wielkie na obecnym poziomie i zasadach obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 i latach poprzednich oraz finansowanie jej ze środków budżetu gminy bądź  potencjalnie pozyskanie źródeł zewnętrznych, Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że istnieje taka możliwość, jednak uwarunkowana kilkoma czynnikami i wymaga wyjaśnień.  W złożonej przez Pana interpelacji jest mowa o zmniejszeniu godzin w przedszkolach i szkołach podstawowych, jednak  Rozporządzenie Ministra Edukacji  z dnia 4 lutego 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola i szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. 2022 , poz. 276), nie zmieniło ilości godzin  nauki w przedszkolach. Cytowane rozporządzenie zmniejszyło tygodniowy wymiar godzin do 1 h  tylko w szkołach podstawowych.

Dokonując analizy zmian jakie zostały wprowadzone przez Ministra Edukacji w  rozporządzenie z dnia 4 lutego 2022 r. poz. 276 oraz  rozporządzenie z  10 lutego 2022 r. poz. 352,  oraz biorąc pod uwagę otrzymaną metryczkę subwencji oświatowej na rok 2022 z ostateczną kwotą subwencji wysokości 6 458 001 zł należy zauważyć, że subwencja dla gminy Lasowice Wielkie w bieżącym roku została zmniejszona o 456 012 zł. W kolejnym roku  2023 r. spodziewamy się zmniejszenia subwencji  o ponad 1 milion złotych. Utrzymując  obecną liczbę wymiaru godzin  i etatów nauczycielskich ( dyplomowanych i mianowanych  tj. 2,45 etatu),  organ prowadzący do końca bieżącego roku budżetowego musi zabezpieczyć ok. 80 tyś zł na 4 miesiące wrzesień – grudzień 2022r. W przyszłym roku jest to już kwota  około 240 tyś zł na rok. Odpowiadając pozytywnie na złożoną przez  Pana interpelację, należy uwzględnić opinię  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Lasowice Wielkie oraz opinię Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie, której celem będzie zabezpieczenie  środków finansowych na ten cel w bieżącym i przyszłym roku.

Ostatnim czynnikiem warunkującym utrzymanie 3h języka mniejszości niemieckiej jest pozytywna opinia Opolskiego Kuratora Oświaty arkusza organizacji szkoły  (art. 110 Prawa Oświatowego). Zgodnie z obowiązującym aktualnie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo oświatowe – kurator oświaty opiniuje arkusze organizacyjne publicznych szkół w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły przed zatwierdzeniem arkuszy. Wprowadzone Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 4 lutego 2022r. jednoznacznie określa  wymiar godzin nauki języka mniejszości narodowej (załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. poz. 276), dlatego zwiększenie liczby godzin do 3 tygodniowo może być uznane przez Kuratora Oświaty jako niezgodne z przepisami prawa.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Lasowice Wielkie Daniel Gagat

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 908
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2022-03-08 10:19:37
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2022-03-08 10:19:37