logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn dla terenu położonego w rejonie DK 45” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lasowice Wielkie, 23 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn dla terenu położonego w rejonie DK 45” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr XXXIX/308/22 Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn dla terenu położonego  w rejonie DK 45 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn dla terenu położonego  w rejonie DK 45 ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 marca 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice, Wielkie Referat Gospodarki Komunalnej, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy https://bip.lasowicewielkie.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00, w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, pok. nr 19.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Lasowice Wielkie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2023 r. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 oraz 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Lasowice Wielkie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2023 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą  środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pisma, w sprawie projektu planu miejscowego jak i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy kierować na adres: Wójt Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, lub
w postaci elektronicznej, na adres e-mail: ug@lasowicewielkie.pl lub przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. L119/1),w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 LASOWICE WIELKIE. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lasowicewielkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Szczegółowa KLAUZULA INFORMACYJNA udostępniona jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Gminy Lasowice Wielkie: https://bip.lasowicewielkie.pl (w zakładce ochron danych osobowych), w wersji papierowej udostępniona jest w siedzibie Gminy Lasowice Wielkie oraz podczas wyłożenia do publicznego wglądu.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1198
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-03-23 07:45:14
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-03-28 12:04:12

Historia zmian