logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - „Prace na linii kolejowej nr 301 i 293 na odcinku Opole - Kluczbork”

WOOŚ.420.2.3.2023.MSe.1                                               Opole, dnia 27 września 2023 r.
ZAWIADOMIENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
Na podstawie art. 61 § 4, art. 49, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, w
związku z art. 72 ust. 3, 4 i 4a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1094),
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
zawiadamia strony postępowania o:
1. wszczęciu, na wniosek Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana
Jarosława Szczepaniaka, postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia, że
aktualne są warunki określone w decyzji nr WOOŚ.4201.3.2017.MSe.14 z 06.12.2017r.
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej
nr 301 i 293 na odcinku Opole - Kluczbork”, realizowanego na terenie gmin: Opole,
Chrząstowice, Turawa, Łubniany, Murów, Laskowice Wielkie, Kluczbork;
2. możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, przed wydaniem
stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 21 dni od dnia wywieszenia
niniejszego zawiadomienia.
Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w siedzibie RDOŚ w Opolu przy
ul. Firmowej 1, w pokoju 4.39, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod
numerem 77 45 26 230.
Uwagi i wnioski można składać na piśmie (w siedzibie RDOŚ w Opolu lub
przesłać pocztą na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1,
45-594 Opole), za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci
elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych.
Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji
publicznej, zgodnie z zapisami art. 63 § 1 ustawy Kpa, pozostawia się bez
rozpoznania.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o kolejnych
etapach prowadzonego postępowania następować będzie w formie publicznego
obwieszczenia przez udostępnienie każdego następnego zawiadomienia wyłącznie w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Opolu.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - zwane dalej RODO, informuję:
1) Administratorem danych osobowych stron przedmiotowego postępowania jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1, 45-594 Opole, tel.: (77) 45 26 230, fax (77) 45 26 230, adres e-mail:
sekretariat.opole@rdos.gov.pl;
2) W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu (zwanej dalej RDOŚ w Opolu) został wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych, kontakt odbywa się za pomocą adresu e-mail: iod.opole@rdos.gov.pl;
3) Dane osobowe stron przedmiotowego postępowania będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu;
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stron przedmiotowego postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i lit e)
RODO;
5) Podanie przez strony przedmiotowego postępowania danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
6) Stronom przedmiotowego postępowania przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do
danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole
cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie
pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych w RDOŚ w Opolu;
7) Odbiorcami danych osobowych stron przedmiotowego postępowania będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane
osobowe;
8) Dane osobowe udostępnione przez strony przedmiotowego postępowania nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany;
9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
10) Dane osobowe stron przedmiotowego postępowania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w punkcie 3), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa (m.in. zgodnie z instrukcją kancelaryjną i realizacją obowiązku archiwizacyjnego);
11) Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni
.
Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/
Wywieszono (gdzie): …..…............................ na okres od dnia …..................... do dnia …................................

Metryka

Liczba odwiedzin 868
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-10-02 11:36:42
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-10-02 11:36:42