logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Petycja - : Inicjatywa - Automatyzacja pracy Urzędów - Sanacja Gmin - Jawność i Transparentność - Zmieniamy Gminy na Lepsze

Petycja Odrębna 

 

  • 2.1p) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych oraz w oszczędności w roboczogodzinach pracy Urzędników jakie osiągają urzędy, które intensywnie i skutecznie wdrażają procesy informatyzacji, integracji oprogramowania i automatyzacji procedur co  należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:
  • 2.2p)  dokonanie analizy  rodzącego się rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w Urzędzie mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych. 

 

Zdaniem składającego petycję - po wykonaniu takiego bezpłatnego audytu technologicznego Decydenci mogliby oszacować w ramach wykonanego rekonesansu zainicjowanego niniejszą petycją -   oszczędności, które mogłyby wyniknąć z takiej automatyzacji, zdefiniować obszary podatne na błędy i definicją obszarów, w których wprowadzenie rozwiązań automatyzacyjnych przyczyniłoby się do oszczędności i usprawnienia pracy w gminie 

 

Z szerszą tematyką tego typu oraz z możliwościami wykonania darmowych audytów technologicznych można zapoznać się w sieci Internet inter alia na stornach WWW Usługodawców - dla przykładu: https://g1ant.com etc 

 

  • 2.3p)   Zaplanowanie permanentnego  podnoszenia kwalifikacji pracowników w tym zakresie w ramach szkoleń i audytów w omawianym obszarze  również na mocy kwantyfikacji dokonanych w ramach art. 29 Ustawy o z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych t.j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)   

 

Uzasadnienie petycji: 

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina powinna kompletować materiały i know-how w tym zakresie - zbierać informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania z programów regionalnych lub unijnych oraz śledzić inicjatywy rządowe i sektorowe skierowane do miast i gmin w zakresie automatyzacji, a także wytypować osobę w Urzędzie (jeśli jeszcze do tej pory jej nie wskazano)  -  do koordynacji działań w tym zakresie. 

 

 

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM ewentualnym trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezpieczeństwem oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.   

Zawsze powinny decydować przejrzyste i transparentne oraz jasno określone a priori przez Urząd zasady oraz zasady uczciwej konkurencji przy racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych.

 

  • 2.4p) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

 

Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów. 

 

  • 4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres robotyzacja@samorzad.pl 
  • 5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres robotyzacja@samorzad.pl 
  • 6) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Metryka

Liczba odwiedzin 421
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2023-11-06 09:55:48
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2023-11-06 09:55:48