logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. "„Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

Lasowice Wielkie, 13.11.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”  że w dniu 10.11.2023 zostało wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w przedmiotowej sprawie wezwanie skierowane do  Pani Doroty Pogoda pełnomocnika firmy Ekoplast Recykling sp. z o.o. w sprawie wyjaśnień dot. raportu. Jednocześnie w/w pismo  informuje Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (tj. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia) do terminu 30 dni od dnia otrzymania kompletnego uzupełnienia.

Z treścią pisma o przedłużeniu w/w terminu oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Celem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.) w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

 SYGNATURA SPRAWY: GK.6220.3.2023

 

      WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

 

 /-/ Daniel Gagat

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 735
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-11-14 12:54:15
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-11-14 12:54:15