logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwości zapoznania się z projektem Strategii rozwoju gminy Lasowice Wielkie na lata 2024 – 2030

 

OBWIESZCZENIE

        

w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1259) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094) informuję o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowego dokumentu oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa mającym na celu jego opracowanie oraz

zawiadamiam

o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwości zapoznania się z projektem

Strategii rozwoju gminy Lasowice Wielkie na lata 2024 – 2030.

 

Strategia jest dokumentem określającym kierunki i cele rozwoju gminy. Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, w pok. nr 19 lub na stronie internetowej urzędu www.bip.lasowicewielkie.pl

Spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: mieszkańców, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z terenu gminy odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19).

Wszyscy zainteresowani, a w szczególności mieszkańcy gminy oraz lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego dokumentu, w terminie 35 dni od daty niniejszego ogłoszenia tj. do 14 marca 2024 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie: 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Referat Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 19 w godzinach pracy urzędu oraz na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 28 lutego 2024 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19)
  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie na specjalnie przygotowanym i udostępnionym na stronie bip.lasowicewielkie.pl formularzu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: ds_rgk@lasowicewielkie.pl na specjalnie przygotowanym i udostępnionym na stronie bip.lasowicewielkie.pl formularzu.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej www.bip.lasowicewielkie.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.                

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 253
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2024-02-08 11:43:35
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2024-03-19 11:20:16

Historia zmian