logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach

Lasowice Wielkie: Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach
Numer ogłoszenia: 397052 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie , Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji : Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach 1.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: - roboty ziemne, -fundamenty, -ściany z bloczków z betonu komórkowego, - stropy i schody, - rozbiórkę stropodachu żelbetowego istniejącego budynku, - montaż wiązarów dachowych drewnianych systemowych, - ołacenie i foliowanie połaci dachowych, - pokrycie dachu blacho dachówką - ścianki działowe, - osadzenie okien z PCV i drzwi aluminiowych, - tynkowanie i malowanie, - wykonanie podłoży i posadzek, - ocieplenie, sufitów płytami z wełny mineralnej, - osadzenie krat okiennych i balustrad stalowych, - elewacje i elementy zewnętrzne, - roboty instalacyjne wraz z przyłączami wodociągowym i kanalizacyjnym, - instalacje elektryczne. 2 Przedmiot zamówienia został opisany dokumentacją projektową, oraz szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.- które to dokumenty stanowią załączniki do SIWZ: 3. Kierując się zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybactwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz.U.z 2009r. Nr 177, poz. 1371 oraz z 2001 r. Nr 261,poz 1563) - Zamawiający dołączył przedmiar robót wymagany do rozliczeń nakładów rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych. 4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: a) - wykonania pełnej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenia i zatwierdzenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej. b) - organizacji placu budowy i zaplecza budowy (przejazdy, objazdy, projekty organizacji ruchu, oznakowania dróg, zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. ) c) - ubezpieczenia budowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne. d) - wykonania wszelkich prac wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją inwestycji. e) - wszelkie inne prace, niezbędne badania(laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji , wymagane dla przedmiotu zamówienia w celu przekazania do użytkowania. f) wykonania oceny energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.21.00.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1) - wykaże, wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wybudowaniu lub przebudowie budynku, która obejmuje swoim zakresem branże : budowlaną, sanitarną i elektryczną ) o wartości minimum 400 000,- PLN. -potwierdzonej dowodami określającymi , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie precyzuje określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie precyzuje określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie precyzuje określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zmianę wynagrodzenia w wyniku zmiany podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lasowicewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, pok. nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2013 godzina 12:00, miejsce: w Sekretariacie (pok. nr 1 - I piętro) Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 99A..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zrównoważony rozwój sektora rybactwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 769
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2013-10-16 14:10:00
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2013-10-01 14:47:35