logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 28.03.2024
Przejdź do wersji aktualnej

OBWIESZCZENIE o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany – Kuniów”

      WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE                                                                                                                                                   Lasowice Wielkie, 29 marca 2024

GK.6220.1.2022                                               

OBWIESZCZENIE

o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 i z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, iż

w dniu 19 marca 2024 roku

wpłynął wniosek o zawieszenie postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany – Kuniów”.

Zgodnie z art. 98 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracyjny może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na rzecz której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Wobec powyższego informuje się, iż nie wniesienie sprzeciwu przez strony wobec wniosku o zawieszenie postępowania w ww. sprawie, do dnia 17 kwietnia 2024 roku, będzie traktowane, jako brak sprzeciwu wobec przedmiotowego wniosku.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Celem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.) w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

     WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

    /-/ Daniel Gagat

 

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2024-03-28 12:36:04
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2024-03-28 12:36:04

Historia zmian