logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

25.01.2021

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU - DOT. "Budowy drogi ekspresowej S11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)"

22.01.2021

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2021 ROKU - WSPARCIE SPORTU

18.01.2021

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 21.01.2021 r.

07.01.2021

INFORMACJA dot. procesu odszkodowawczego związanego z realizacją inwestycji drogowej - budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)

04.01.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna) w gminie Lasowice Wielkie, obręb Tuły”

30.12.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

16.12.2020

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lasowice Małe na dz. nr 153/4 ark. mapy 4

08.12.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „OBIEKT GAZOWNICZY – ZESPÓŁ ZAPOROWO – UPUSTOWY DN500 MOP 5,5 MPa. Inwestycja polega na rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo upustowego i budowie w jego miejsce nowego zespołu zaporowo – upustowego DN500 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu w/c DN500 relacji Tworóg – Komorzno I/odc. Chocianowice – Komorno (Ignacówka) I. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Przebudowa ZZU 0Z0100 na gazociągu DN500 Tworóg – Komorno, odc. Chocianowice – Komorno (Ignacówka) I – opracowanie dokumentacji projektowej” w miejscowości Chocianowice na dz. nr 348/10 ark. mapy 4

25.11.2020

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Laskowice, na działce nr 175/19 k.m.15."

25.11.2020

OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia, na działkach nr: 326/131, 13/8, 105, 525/25, 545/24, 651/103 k.m.1.

24.11.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

18.11.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" w miejscowości Chocianowice

18.11.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Chocianowice

16.11.2020

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

06.11.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

28.10.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI UMORZENIOWEJ DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa zespołu zaporowo - upustowego DN500 MOP 5,5 MPa; Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo - upustowego DN 500".

27.10.2020

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

26.10.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Budowie gazociągu średniego ciśnienia (ciśnienie w zakresie 0,1 – 0,35 MPa), w miejscowości Chocianowice"

23.10.2020

Zawiadomienie nr GL.RUZ.4210.120m.2020.TS - Wody Polskie

15.10.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, Trzebiszyn F1, F2 i F3, składających się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) przetwarzającymi energię słoneczną na energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w powiecie kluczborskim, woj. opolskim, miejscowość Trzebiszyn, obręb Trzebiszyn, na dz. o nr ewid. 1/9, ark.m. 1".

12.10.2020

Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.248m.2020.MN - Wody Polskie

12.10.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa pompowni sieciowej i części sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie wsi Lasowice Małe”

07.10.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa zespołu zaporowo – upustowego DN500 MOP 5,5 MPa; Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo – upustowego DN500”.

24.09.2020

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO - w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - "Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)".

23.09.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowie oświetlenia drogowego” w miejscowości Laskowice, na działce nr 175/19 ark. m. 15.

23.09.2020

NIE MOŻNA SPALAĆ RESZTEK ROŚLIN, GAŁĘZI, LIŚCI ITP. !!!!!

22.09.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa oświetlenia drogowego” w miejscowości Wędrynia, na działkach nr: 326/131, 13/8, 105, 525/25, 545/24, 651/103 ark. m. 1.

21.09.2020

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -„Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Chocianowice, na działkach nr: 414/60; 415/60; 416/60; 417/60; 418/60, 419/60; 420/60; 421/60; 422/60; 423/60; 424/60; 203/62; 210/1; 195/62 ark. m. 4.

18.09.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Chocianowice

10.09.2020

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - „Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, Trzebiszyn F1, F2 i F3, składających się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) przetwarzającymi energię słoneczną na energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w powiecie kluczborskim, woj. opolskim, miejscowość Trzebiszyn, obręb Trzebiszyn, na dz. o nr ewid. 1/9, ark. m. 1”.

07.09.2020

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.08.2020

Obwieszczenie oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany”. Rozbudowa drogi krajowej nr 45

19.08.2020

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego

18.08.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia (ciśnienie w zakresie 0,1 – 0.35 MPa)”

11.08.2020

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”

07.08.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Budowa publicznego placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 415/60 k.m. 4. obręb Chocianowice”

06.08.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 375/31, 376/31, 276/31, 277/31 w miejscowości Chocianowice, gmina Lasowice Wielkie "

03.08.2020

OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji celu publicznego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej”, na działkach nr 477/96 ark. mapy 3, w miejscowości Laskowice.

30.07.2020

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2020 roku

28.07.2020

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020

09.07.2020

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubniany dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany"

06.07.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

03.07.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

03.07.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

25.06.2020

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 ROKU

25.06.2020

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE OD 01.07.2020 R.

23.06.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa publicznego placu zabaw”, na dz. nr 415/60 arkusz mapy 4 w miejscowości Chocianowice

19.06.2020

Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.87m.2020.BS - Wody Polskie

17.06.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

17.06.2020

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach nr GL.RUZ.421.9.2020.AT/TS