logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

03.07.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

25.06.2020

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 ROKU

25.06.2020

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE OD 01.07.2020 R.

23.06.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa publicznego placu zabaw”, na dz. nr 415/60 arkusz mapy 4 w miejscowości Chocianowice

19.06.2020

Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.87m.2020.BS - Wody Polskie

17.06.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

17.06.2020

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach nr GL.RUZ.421.9.2020.AT/TS

16.06.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Kanalizacja sanitarna miejscowości Lasowice Małe”

16.06.2020

POSTANOWIENIE NR 144/2020 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

04.06.2020

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

03.06.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesołej”

02.06.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I tradycji w 2020 roku

02.06.2020

ZAWIADOMIENIE DOT. WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA: "ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 45 NA ODCINKU JEŁOWA - BIERDZANY"

02.06.2020

Obwieszczenie

02.06.2020

Obwieszczenie

26.05.2020

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

14.05.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wsi Gronowice"

07.05.2020

Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 maja 2020r.

05.05.2020

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

04.05.2020

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach nr GL.RUZ.421.10.2020.AK

04.05.2020

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach nr GL.RUZ.421.9.2020.AT/TS

09.04.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Chocianowice, nr działek 103/10 oraz 108/9, obręb 0071 Chocianowice, jednostka ewidencyjna 160403_2 Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie"

08.04.2020

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Z DNIA 24.03.2020

08.04.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE - „Rozbudowa obory dla bydła w technologii hodowli na wysokiej ściółce dla potrzeb zabezpieczenia powierzchni dla pełnej obsady hodowli w jednym budynku na dz. nr 443/50 ark.m. 1 w Wędryni”

08.04.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn"

31.03.2020

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubniany dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany"

30.03.2020

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa odwodnienia drogi między posesjami 181a - 198”

30.03.2020

OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego - sporządzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęcie konsultacji społecznych

26.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - KANALIZACJA SANITARNA CIŚNIENIOWA WSI GRONOWICE

12.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - "Rozbudowa obory dla bydła w technologii hodowli na wysokiej ściółce dla potrzeb zabezpieczenia powierzchni dla pełnej obsady hodowli w jednym budynku na dz. nr 443/50 ark.m. 1 w Wędryni”.

11.03.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wydanie pozwoleń wodnoprawnych

11.03.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wydanie pozwoleń wodnoprawnych

10.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Chocianowice, nr działek 103/10 oraz 108/9, obręb 0071 Chocianowice, jednostka ewidencyjna 160403_2 Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie ”.

04.03.2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2020 roku

03.03.2020

ZAWIADOMIENIE - wyłączenie kart adresowych zabytków z gminnej ewidencji zabytków

24.02.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O – chodnik, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii telekomunikacyjnej”

12.02.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO - „Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo-upustowego i budowie w jego miejsce nowego zespołu zaporowo-upustowego DN500 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu w/c DN500 relacji Tworóg – Komorno II/odc. Chocianowice - Komorzno (Ignacówka)”

10.02.2020

informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

03.02.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

03.02.2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2019

30.01.2020

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020

28.01.2020

zawiadomienie - wszczęcie postępowania dot. "Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany"

23.01.2020

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE

23.01.2020

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania: „Budowa odwodnienia drogi między posesjami 181a 198”, na dz. nr: 169/27; 159/14 arkusz mapy 5, dz. nr: 528/175; 527/173; 399/173 ark. mapy 3 w miejscowości Chocianowice

29.01.2020

OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LASOWICE WIELKIE

17.01.2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Lasowice Wielkie

15.01.2020

OGŁOSZENIE - dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020

20.01.2020

Zarządzenie Nr 152/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Lasowice Małe.

10.01.2020

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3 + 540 do km 3 + 940 str. prawa) – chodnik w miejscowości Chocianowice Laskowice. Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym”

08.01.2020

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI JASIENIE