logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2020”

Lasowice Wielkie, 08.06.2020 r.

GK.271.15.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie  wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2020”

I. Zamawiający:

Gmina Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A
Tel. 077/417-54-70, fax. 77 417-54-91
e-mail: ug@lasowicewielkie.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedsięwzięcie polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania azbestu na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

1.1 Przedsięwzięcie realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

1.2 W ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska gmina dokonała naboru wniosków od beneficjentów końcowych tj. osób fizycznych zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu własnych nieruchomości.

2. Podstawowy zakres usługi:

- demontaż,
- zbieranie,
- transport,
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
oraz
-zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych (składowanych).

2.1  Zestawienie szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest [m2] powierzchni dachu i składowanych na podstawie wniosków mieszkańców to:

Ogółem: 3 426,22 m2 w tym:

- demontaż, transport, unieszkodliwienie                                                                  – 1 135,03 m2

- zbieranie, transport i unieszkodliwienie (ułożonych w pryzmach w 10 nieruchomościach) – 2 291,19 m2

Zamawiający zastrzega, że podana ilość wyrobów zawierających azbest została ustalona na podstawie wniosków mieszkańców, dlatego zaleca się przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonania weryfikacji podanych ilości ze stanem faktycznym w terenie.

W przypadku wystąpienia opadów deszczu podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest po wykonanym demontażu zabezpieczyć dach folią.

Szczegółowo ilości oraz miejsce wykonywania usługi wskazano w załączniku nr 6 - Wykaz  nieruchomości.

 

III. Zadanie powinno być zrealizowane:

1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089),

2) przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym  mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – o ile wystąpi zbieranie odpadów,

3) przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) lub przez wykonawcę, który został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),

4) odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania gminie kart przekazania odpadów zawierających azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych wraz z ich zestawieniem. Na Karcie przekazania odpadów powinno zostać określone dokładne miejsce unieszkodliwiania odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta Przekazania Odpadów winna również zawierać dokładne dane gminy oraz wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.
W przypadku, gdy ilość odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości nie mieści się na Karcie Przekazania Odpadu, dopuszcza się sporządzenie wykazu na załączniku stanowiącym integralną część karty (na karcie należy zamieścić wzmiankę o sporządzeniu wykazu w formie załącznika, który zostanie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy).

 

IV. Pozostałe wymagania:

 1. Zapewnienie ważenia zdemontowanych i składowanych na pryzmach wyrobów zawierających azbest dotyczących poszczególnych nieruchomości.
 2. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. W/w zgłoszenie musi zawierać:
  a) rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,
  b) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
  c) adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
  d) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,
  e) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,
  f) zobowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem zgłoszeń przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest ww. organom oraz dokumentów potwierdzających złożenie zgłoszenia (np. potwierdzenie nadania) w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszeń.
 4. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do przesłania Zamawiającemu harmonogramu realizacji prac w formie elektronicznej, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w formie papierowej. Harmonogram należy opracować w porozumieniu z właścicielami posesji, z których odbierany będzie azbest.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia odpadów zabezpieczonych na posesji mieszkańców (dla każdej nieruchomości objętej wykazem oddzielnie) przy udziale właściciela nieruchomości i pracownika Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonywanych prac poprzez każdorazową obecność przy odbiorze i ważeniu odpadów zabezpieczonych na posesji mieszkańców. Przeprowadzenie czynności odbiorowych zostanie potwierdzone protokołem odbioru (dla każdej nieruchomości oddzielnie) spisanym przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Gminy i Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie realizacji usługi ważenia odpadów zabezpieczonych z posesji mieszkańców.
 7. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy do podpisania dokumentu przygotowanego przez Zamawiającego w oparciu o ofertę Wykonawcy pn.: „Wykaz nieruchomości zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach zadania Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2020”.

 

V. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

VI. Termin wykonania:

Termin wykonania usługi: do 14 sierpnia 2020 r.

 

VII. Sposób zgłoszenia oferty:

 1. Wypełniony formularz oferty załączony do zapytania (załącznik Nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 99 A, punkt podawczy znajdujący się na parterze budynku - główne wejście.
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń – załącznik Nr 2 wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami:
  a) zezwolenia na zbierania odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – o ile wystąpi zbieranie odpadów,
  b) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) lub przez wykonawcę, który został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)
  lub
  c) zaświadczenia o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
  d) decyzji zezwalającej prowadzenie instalacji składowania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest).

Wykonawca do oferty dołączyć ma wszystkie posiadane zezwolenia i decyzje wraz ze zmianami tych zezwoleń lub decyzji.

    3. Termin dostarczenia oferty wraz z załącznikami: 15.06.2020 r. do godz. 10:00.

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie zatytułowanej:

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2020
– nie otwierać przed 15.06.2020 r. godz. 10:00”.

Oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

 

VIII. Informacja o formalnościach, które zostaną podjęte po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy:

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.

 

IX. Modyfikacja treści zapytania ofertowego

Przed upływem terminu składania ofert możliwa jest modyfikacja treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem:

1) wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz

2) upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lasowicewielkie.pl i/lub wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych Wykonawców, do których zapytanie zostało skierowane.

 

 

 

W załączeniu:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia
 3. Projekt umowy
 4. Wzór protokołu odbioru
 5. Wzór oświadczenia wymaganego po wykonaniu prac
 6. Wykaz nieruchomości

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2579
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-08 12:32:43
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-23 12:14:37

Historia zmian