logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Z A W I A D O M I E N I E

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 16.12.2014 r.

RG. 0004.36.2014                                                          

                                              Z A W I A D O M I E N I E

               Zwołuję na dzień  30 grudnia 2014 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Przedstawienie- odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 15.12.2014 r.
 6. Przedstawienie- odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Gminy z dnia 15.12.2014 r.
 7. Przedstawienie- odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej  Rady Gminy z dnia 17.12.2014 r.
 8. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy z dnia 19.12.2014 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie – Daniela Gagat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lasowice Wielkie na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2015 rok jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.
 14. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Lasowice Wielkie na rok 2015.
 15. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie na rok 2015
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • Komisji Budżetu i Finansów,
 • Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 1. Przedstawienie – odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem Wójta .
 2. Przedstawienie – odczytanie opinii Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
  • Opinia nr 1/14 Komisji Rewizyjnej,
  • Opinia nr 2/14 Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego,
  • Opinia nr 3/14 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  • Opinia nr 4/14 Komisji Budżetu i Finansów.
 3. Przedstawienie – odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczących projektu budżetu gminy na rok 2015.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Pytania, wnioski, interpelacje.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi.
 9. Zamknięcie sesji.                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Rajmund Kinder

 


 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2504
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-12-17 17:00:30
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-12-17 17:00:30