logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 35/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 35/15

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 02 kwietnia 2015r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

na terenie Gminy Lasowice Wielkie

w roku 2015

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 oraz  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 j.t.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2015 roku.

 

§ 2

 

Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 570
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-04-02 13:35:50
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-04-02 13:35:50