logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE

Lasowice Wielkie, dnia   10.09.2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Lasowice Wielkie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.199 z późn. zm.)  oraz art.29, art.39 ust.1 pkt.2 art.54 ust.2, art.55 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego

Gminy Lasowice Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 17 września 2015 r. do 15 października 2015  r. w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej, Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu    07 października  2015 r. o godz. 1300, w budynku Urzędu Gminy Lasowice Wielkie sala nr 4.

 

Zgodnie z art. 11 pkt.11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lasowice Wielkie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 6 listopada 2015 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą -
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

-                  o projekcie „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”

-                 o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu

-        o  opracowaniu ekofizjograficznym.

 

Zgodnie z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lasowice Wielkie, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2015 r.

Uwaga/wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz określenie terenu, którego dotyczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

 

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 566
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-09-09 15:46:10
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-09 15:46:10