logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Jasienie

Lasowice Wielkie, dnia 20 listopada 2015r.
 
 
GK.6220.6.2015
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
O WYDANYM POSTANOWIENIU W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I SPORZĄDZENIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU
NA ŚRODOWISKO
 
Zgodnie z art. 3 ust. 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 
zawiadamiam
 
o wydanym w dniu 20.11.2015r. postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dot. przedsięwzięcia:
„Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Jasienie"
Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniami uzgadniającymi wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.
 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
 
 
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE UMIESZCZA SIĘ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE,
NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY LASOWICE WIELIE
ORAZ W SOŁECTWACH: JASIENIE, LASOWICE MAŁE, LASOWICE WIELKIE
NA OKRES 14 DNI TJ. 20.11.2015 – 07.12.2015
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 551
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2015-11-23 15:55:46
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2015-11-23 15:55:46