logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 30 grudnia 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                            Lasowice Wielkie, dnia 14.12.2015 r.
RG. 0004.28.2015                                                          
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
     Zwołuję na dzień  30 grudnia 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 21.12.2015 r.
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 21.12.2015 r.
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 16.12.2015 r.
 • Rewizyjnej z dnia 16.12.2015 r.
 1. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie na rok 2016
 • Budżetu i Finansów,
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • Rewizyjnej.
 1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Lasowice Wielkie na rok 2016.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr IV/21/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lasowice Wielkie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2016 rok  jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 9. Przedstawienie – odczytanie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia  3 grudnia 2015 r. i Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r.
 10. Przedstawienie – odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
  • Opinia nr 23/15 Komisji Rewizyjnej,
  • Opinia nr 21/15 Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego,
  • Opinia nr 22/15 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  • Opinia nr 27/15 Komisji Budżetu i Finansów.
 11. Przedstawienie – odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczących projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016.
 12. Wprowadzenie autopoprawki do projektu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Przedstawienie – odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 z uwzględnieniem autopoprawki .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
 16. Pytania, wnioski, interpelacje.
 17. Dyskusja.
 18. Odpowiedzi.
 19. Zamknięcie sesji.                                                                             
   Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                         Rajmund Kinder
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 2687
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-12-15 14:54:58
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-12-15 14:54:58