logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU W SPRAWIE KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I SPORZĄDZENIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - BUDOWA FARMY WIATROWEJ

Lasowice Wielkie, dnia 23 marca 2016r.
 
 
GK.6220.2.2016
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
O WYDANYM POSTANOWIENIU W SPRAWIE KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
I SPORZĄDZENIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU
NA ŚRODOWISKO
 
Zgodnie z art. 3 ust. 11 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 
zawiadamiam
 
o wydanym w dniu 23.03.2016r. postanowieniu w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dot. przedsięwzięcia:
„BUDOWA FARMY WIATROWEJ ‘FW LASOWICE WIELKIE’ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 12 MW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM CHOCIANOWICE NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE, POWIAT KLUCZBORSKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”.
Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniami uzgadniającymi wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.
 
Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 Kpa).
 
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
 
 
OBWIESZCZENIE UMIESZCZA SIĘ
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 455
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-03-25 11:53:03
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-03-25 11:53:03