logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 21 grudnia 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

   Lasowice Wielkie, dnia 05.12.2016 r.
RG. 0004.25.2016                                                          
                                 Z A W I A D O M I E N I E
 
     Zwołuję na dzień  21 grudnia 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 29.11.2016 r.
 • Rewizyjnej z dnia 29.11.2016 r. , 12.12.2016 r.
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 01.12.2016 r.
 • Budżetu i Finansów z dnia 02.12.2016 r. , 09.12.2016 r.
 1. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie na rok 2017
 • Budżetu i Finansów,
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • Rewizyjnej.
 1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Lasowice Wielkie na rok 2017.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej w celu opracowania zmian do Statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr IV/21/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice „
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIII/96/16 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie „.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lasowice Wielkie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego na czas oznaczony 10 lat w miejsce dotychczasowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2017 rok  jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diety dla sołtysów z tytułu częściowego zwrotu kosztów sprawowania społecznej funkcji sołtysa .
 10. Przedstawienie – odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 i wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Przedstawienie – odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczących projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017.
 12. Przedstawienie – odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
  • Opinia nr 46/16 Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego,
  • Opinia nr 47/16 Komisji Rewizyjnej,
  • Opinia nr 48/16 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  • Opinia nr 49/16 Komisji Budżetu i Finansów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
 15. Pytania, wnioski, interpelacje.
 16. Dyskusja.
 17. Odpowiedzi.
 18. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                       
                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
         Rajmund Kinder
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3071
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-12-09 13:22:27
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-12-09 13:22:27