logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E

Lasowice Wielkie 14.02.2017 r.
 
 
 
GK.6733.3.2017.ZJ
                                                
 
                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.)   
 
 

 zawiadamiam
 
          że w dniu 8 lutego 2017r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie, w imieniu której występuje Pan Zastępca Wójta Gminy mgr Krzysztof Lech - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 63 z rur PE” na dz. nr: 2/65 arkusz mapy 5, 310; 311 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.
 
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.
 
W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        
 
 
 
 
Otrzymują :
  1. Sołtys wsi Lasowice Wielkie, 
 -     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 -     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2.    A/a.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1031
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2017-02-14 10:51:53
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2017-02-14 10:51:53