logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE 2018-2019"

Lasowice Wielkie, 16.06.2017

ZP.271.2.2017
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE
2018-2019".

 
 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję:
w dniu 16.06.2017 r. o godz. 10.10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 10:00 złożonych zostało 1 oferta przez n/w Wykonawców.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

940.686,10 zł brutto.

 

Oferty złożyli:

 

LP

Nazwa i adres Wykonawcy
 

Oferowana cena brutto

Termin płatności

Termin wykonania

1

REMONDIS OPOLE SP. Z.O.O.

45-573 Opole, ul. Al. Przyjaźni 9

 

 

 

1 111 968,00

 

30 dni

 

zgodnie z SIWZ

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3769
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2017-06-16 21:42:04
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2017-06-16 21:42:04