logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.14.2017.ZJ

Lasowice Wielkie 22.08.2017r.

 

GK.6733.14.2017.ZJ

                                                 

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017. 1257), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)   

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 16 sierpnia 2017r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie w imieniu której występuje Joachim Smolnik – Sekretarz Urzędu Gminy - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 114/1 arkusz mapy 2, dz. nr 58, 62 arkusz mapy 4 w miejscowości Gronowice.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Gronowic
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.  A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2731
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2017-08-22 14:09:44
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2017-08-22 14:11:49

Historia zmian