logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E - Rozbudowie sieci rozdzielczej wodociągowej z przyłączami PCV o długości 2005 mb o średnicy DN 90, przyłączy szt. 4 – PE-32

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie sieci rozdzielczej wodociągowej z przyłączami PCV o długości 2005 mb o średnicy DN 90, przyłączy szt. 4 – PE-32 o długości 120 mb”
Teren realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków :
     Obręb Wędrynia
Km 1;  dz. nr 3, 17,11,207/3; Km 2 dz. nr 209, 208/4
 
     

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) podaje do wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego j/w.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A pok. 19 I piętro.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia .
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uznające to żądanie ( art.53 ust. 6 cyt. Ustawy).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od 02.12.2008 – do 15.12.2008r.

Metryka

Liczba odwiedzin 1037
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-12-01 13:27:49
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-12-01 13:27:49