logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Usługi geodezyjno - kartograficzne w roku 2014

Lasowice Wielkie: Usługi geodezyjno - kartograficzne w roku 2014
Numer ogłoszenia: 13142 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie , Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi geodezyjno - kartograficzne w roku 2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są następujące prace geodezyjno-kartograficzne przewidywane do realizacji w roku 2014. : 1.1 Regulacja stanów prawnych nieruchomości. - opracowanie projektu podziału działki na 2 części- ilość przewidywana - 4 szt, - kolejna działka- ilości przewidywane - 10 szt, - rozgraniczenie nieruchomości - jedna granica do 2 punktów, w ilości przewidywanej 6 szt, - kolejny punkt - 60 szt,, - wznowienie punktów granicznych - do 2 punktów - przewidywana ilość 2, - kolejny punkt w ilości przewidywanej 40 pkt - stabilizacja trwała punktów granicznych,- 10 szt 1.2 Mapa do celów projektowych - mapa do celów projektowych - do 0,5 ha - przewidywana ilość 4 ha, - mapa do celów projektowych - pierwszy ha - przewidywana ilość - 10 ha - każdy następny ha, w ilości przewidywanej ok. 120 ha. 1.3. Pomiary realizacyjne - tyczenie - wytyczenie obiektu budowlanego ( 4 punkty + reper)- przewidziano 1 wytyczenie - wytyczenie obiektów liniowych (do 20 punktów) - przewidziano 1 wytyczenie 2. Sposób realizacji prac geodezyjnych. Poszczególne rodzaje prac geodezyjnych realizowane będą przez wybranego Wykonawcę, na podstawie zleceń cząstkowych składanych na formularzu Zamawiającego, w ramach wystąpienia potrzeb na daną usługę..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.22.00-2, 71.35.40.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1)- wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę geodezyjną (potwierdzoną dowodami określającymi , że wykonano ją należycie) o wartości minimum 40 000,- PLN.( wykonywana w ramach jednej umowy) Ocena warunku na podstawie przedłożonych dokumentów na zasadzie (spełnia/nie spełnia)
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie precyzuje określonych wymagań. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie.
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca oprócz złożonego oświadczenia wykaże , iż dysponuje min. jedną osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii. Ocena w oparciu o złożone oświadczenie i wykaz osób.,
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Wykonawca składa stosowne oświadczenie na podstawie którego dokonywana jest ocena.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lasowicewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A - pok. nr 4,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pok. nr 1 - I piętro) Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 99A..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania

 • Liczba pobrań 340
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2014-01-13
 • Liczba pobrań 300
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2014-01-13

Metryka

Liczba odwiedzin 946
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2014-01-21 13:10:00
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2014-01-13 14:39:29