logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 19 czerwca 2019 r

Wójt Gminy Lasowice Wielkie
ogłasza nabór  na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. ewidencji ludności, zastępca kierownika USC

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Lasowice Wielkie , 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A

Stanowisko pracy: inspektor ds. ewidencji ludności, zastępca kierownika USC


Wymagania niezbędne:

-  obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

-  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- wykształcenie:

 1. a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
 2. b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,
 3. c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

- staż pracy: posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

 - nieposzlakowana opinia;

 

Wymagania dodatkowe:

-znajomość przepisów : ustawa o ewidencji ludności; ustawa o dowodach osobistych; ustawa prawo o aktach stanu cywilnego; kodeks rodzinny i opiekuńczy; kodeks postępowania administracyjnego; ustawa o samorządzie gminnym; ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; ustawa o opłacie skarbowej; o ochronie danych osobowych,

- znajomość j. niemieckiego

- umiejętność sprawnej organizacji pracy, obowiązkowość, zdyscyplinowanie;

- mile widziana znajomość pracy w Systemie Rejestrów Państwowych w aplikacji „Źródło”

 

Zakres wykonywanych zadań m.in:

Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodami osobistymi oraz zastępowanie Kierownika USC, a w szczególności:

- przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy oraz rejestracja tych danych w systemie PESEL,

- prowadzenie i aktualizacja Rejestru Mieszkańców  na podstawie zmian pobieranych z Rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych,

- przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania cudzoziemców,

- przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę,

- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,

- współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji danych i zapisów w systemie PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych,

- prowadzenie dokumentacji dowodów osobistych,

- prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,

- zastępowanie podczas nieobecności Kierownika USC

 

 

Informacja o warunkach pracy:

- wymiar czasu pracy – pełny etat, w tym 7/8  - inspektor, 1/8 – zastępca Kier. USC

- w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika,

- miejsce pracy: Urząd Gminy Lasowice Wielkie;

- praca w budynku, budynek posiada podjazd, nie posiada windy umożliwiającej wjazd na piętro budynku wózkiem inwalidzkim, toaleta na parterze dostosowana do wózków inwalidzkich;

Stanowisko pracy

- stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej  4 godzin;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy),

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata, o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku objętym niniejszym konkursem,

- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i posiadane umiejętności,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie urzędu:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46 – 282 Lasowice Wielkie 99A

pok. nr 1

z dopiskiem

„nabór  nr 1/2019  na stanowisko inspektora ds. ewidencji ludności, zastępca kierownika USC w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich ”

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 

01 lipca 2019 r

 - aplikacje, które wpłyną do urzędu po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;

- komplet dokumentów aplikacyjnych składa się w odpowiedzi na konkretne (tylko jedno) ogłoszenie o naborze kandydatów (Urząd Gminy nie kopiuje dokumentacji z innych naborów i akt osobowych);

- po weryfikacji formalnej następnym etapem jest test lub rozmowa kwalifikacyjna;

- kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną  o terminie i miejscu testu lub rozmowy kwalifikacyjnej;

- w przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną lub test, kandydat zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego; przez niestawienie się kandydata rozumie się również spóźnienie dłuższe niż 15 minut;

- ofert odrzuconych nie zwracamy;

- po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone;

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie, którego siedzibą jest Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@lasowicewielkie.pl  lub  na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których istnieje możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1438
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2019-06-19 14:25:52
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2019-06-19 14:25:52