logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Utwardzeniu placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

Lasowice Wielkie, 28.06.2019 r.

GK.271.9.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Zarządzenia Nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto roboty budowlane polegające na: „Utwardzeniu placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A, woj. opolskie,

tel. (77) 417 54 70, faks (77) 417 54 91.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2

W ramach zamówienia należy wykonać m.in.:

 1. Oporniki:

- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem swoim piaskiem pod obrzeża

 1. Nawierzchnię:

- podbudowę z kruszywa łamanego 32/63 – warstwa dolna,

- podbudowę z kruszywa łamanego 0/32 – warstwa górna,

- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapytaniem ofertowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

W przypadku występujących w zapytaniu oraz załącznikach nazw, typów
i pochodzenia produktów nie są one dla Wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 • Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2019 r.
 1. PROCEDURA
 1. Tryb udzielania zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014 r.,
 2. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena 100%
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

30 dni

 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.
 1. Termin składania ofert: pisemne oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 08.07.2019 r. do godziny 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat, zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A

„Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

nie otwierać przed 08.07.2019 r. godz. 10:00

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Godziny pracy Urzędu:

Pon, Wt, Czw - 7.30 do 15.30

Śr – 7.30 do 16.30

Pt – 7.30 do 14.30

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Kontakt: Daniel Gagat tel. 603 357 353.

 

 • INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY
 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy
 3. Dokumentacja projektowa

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2652
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-06-28 13:26:28
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-07-11 15:26:53

Historia zmian