logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy

  

Zarządzenie Nr  85/19    Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 10 lipca 2019 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy

 

Na podstawie art. 37, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2204, 2348, z 2019 r., poz. 270, 492, 801 ) w związku z § 4, ust. 1 uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXXI – 216/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie, Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co     następuje ;

  • 1

 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe  położone w Wędryni, działką nr 717/13, KM 1 o powierzchni 0,0486 ha, zawartej w KW OP1U/00090715/2 oraz nr 720/48, KM 1 o powierzchni 0,0149 ha zawartej w KW OP1U/00042141/6  na rzecz Państwa Jana i Jadwigi Waliczek, zam. Chudoba nr 25 za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Jacka Podolińskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku na kwotę 9.598,46 zł. powiększoną o koszty wyceny nieruchomości 492,00 zł,  koszt wypisu i wyrysu 300,00 zł oraz koszty podziału nieruchomości na kwotę 3.444,00 zł na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 47/1, KM 1 stanowiącej ich własność.

  • 2

 

Kwota 13.834,46 zł z tytułu sprzedaży, słownie ; trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery zł i 46/100  zostanie przekazana przelewem na konto Gminy Lasowice Wielkie nr 62 8890 1053 0000 1094 2007 0001 BS Namysłów o/Lasowice Małe przed sporządzeniem aktu notarialnego.

Koszty notarialne sprzedaży działki zostaną pokryte przez nabywcę.

 

  • 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.

 

  • 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1384
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2019-07-15 14:27:46
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2019-07-15 14:27:46