logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania: „Budowa odwodnienia drogi między posesjami 181a 198”, na dz. nr: 169/27; 159/14 arkusz mapy 5, dz. nr: 528/175; 527/173; 399/173 ark. mapy 3 w miejscowości Chocianowice

Lasowice Wielkie 23.01.2020r.

 

 

 GK.6733.1.2020.ZJ

 

 

                                                  

 O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945)   

 

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 23 stycznia 2020r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie, w imieniu której występuje Sekretarz Urzędu Gminy Pan Joachim Smolnik - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie odwodnienia drogi między posesjami 181a 198”, na dz. nr: 169/27; 159/14 arkusz mapy 5, dz. nr: 528/175; 527/173; 399/173 ark. mapy 3 w miejscowości Chocianowice.  

 

 

 Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1136
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-01-23 11:18:50
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-01-23 11:18:50