logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ROZEZNANIA RYNKU

 

Projekt pn.: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne. Umowa o dofinansowanie nr  RPOP.05.01.00-16-0025/17-00

 

Lasowice Wielkie, 17.03.2020 r.

 

GK.271.4.2020

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ROZEZNANIA RYNKU

Dot. zapytania ofertowego – rozeznania rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów. Cz. I – zakup i dostawa materiałów i preparatów biologicznych oraz modeli dydaktycznych; Cz. II – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w formie książek, atlasów i akcesoriów dydaktycznych.

            Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian w zapytaniu ofertowym – rozeznaniu rynku:

  1. W punkcie III Zamawiający dodaje podpunkt 2 dot. opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny”

            Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami w zapytaniu ofertowym – rozeznaniu rynku oraz trudnościami w sposobie komunikowania się z Zamawiającym związanymi z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zmianie ulega termin składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27.03.2020 r. do godz. 10:00.

Niniejsze zmiany stanowią integralną część zapytania ofertowego – rozeznania rynku.

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1827
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-03-17 14:24:39
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-17 14:24:39