logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Lasowice Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie - roboty uzupełniające data zamieszczenia: 10.06.2010

 

Lasowice Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie - roboty uzupełniające
data zamieszczenia: 10.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie - roboty uzupełniające.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie uzupełniających przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych ( dł. c.a 100 mb), kompletne pompownie przydomowe z PE-HD śr. 800 mm - szt 4. wraz z zasilaniem i podłączeniem..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.11-6, 45.23.24.23-3, 45.23.14.00-9.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
·         Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn,, ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie, kraj/woj. śląskie.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3104
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-06-10 11:45:32
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-06-10 11:45:32