logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie-budowie punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Gronowice

 

Lasowice Wielkie 26.07.2010r.
 
 
 
 
GK-7331 /P-5/2010r.
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na
„budowie punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Gronowice na działkach nr 154, 155, 156 km. 2 oraz 54, 51 km.1”.
Teren realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków :
     Obręb Gronowice działki: nr 154, 155, 156 km. 2 oraz 54, 51 km.1
 
      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) podaje się do wiadomości informację o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego j/w.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A pok. 19 I piętro.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia .
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uznające to żądanie ( art.53 ust. 6 cyt. Ustawy).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od 26.07.2010 – do 10.08.2009r.
 
 
WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE
 
Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 604
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-09-17 10:32:43
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-09-17 10:32:43