logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Przebudowa linii napowietrznej SN 410/04 GPZ Kuniów – RS Lasowice – GPZ Olesno odg. stacja transformatorowa Wędrynia Kiełbasin”

Lasowice Wielkie, 17.03.2021 r.

GK.6733.3.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 11 marca 2021 r. zostało wszczęte na żądanie TAURON Dystrybucja S.A. postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 410/04 GPZ Kuniów – RS Lasowice – GPZ Olesno odg. stacja transformatorowa Wędrynia Kiełbasin” w miejscowości Wędrynia na działkach nr 7/1, 282, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 85/21, 29/2, 208/7 ark. mapy 2.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Wędrynia,
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  4.   A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 1271
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-03-17 10:41:32
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-03-17 10:41:32