logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 28 kwietnia 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, dnia 19.04.2021 r.

RG.0004.7.2021

                                            

 Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję na dzień  28 kwietnia 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres styczeń– marzec 2021 r. 

8. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie

  • Rewizyjnej z dnia 20.04.2021 r.,
  • Budżetu i Finansów z dnia 19.04.2021 r.,
  • Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 15.04.2021 r.
  • Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 14.04.2021 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lasowice Wielkie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Lasowice Wielkie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lasowice Wielkie instrumentem płatniczym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lasowice Wielkie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 103,94 m 2 położonego w Lasowicach Małych przy ulicy Odrodzenia 32 na okres 10 lat dotychczasowemu najemcy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r. prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

18. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, i Pomocy Społecznej Rady Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020.

19. Pytania, wnioski, interpelacje.

20. Dyskusja.

21. Odpowiedzi.

22. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                              

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   

                                                                                                       Rajmund Kinder     

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1537
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-04-20 11:21:09
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-04-20 11:21:09