logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, 21 kwietnia 2021 r.


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lasowice Wielkie


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/147/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2020r.. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lasowice Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.04.2021 r. do 19.05.2021 r.


Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) projekt wyżej wymienionej zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Referat Gospodarki Komunalnej, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 LASOWICE WIELKIE, po uprzednim telefonicznym 77 417 54 80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rgk_jach@lasowicewielkie.pl uzgodnieniu terminu oraz na stronie internetowej https://bip.lasowicewielkie.pl/.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.05.2021 r. o godz. 15:00. W związku z trwająca epidemią (stanem zagrożenia epidemiologicznego i związanymi z nim ograniczeniami w przemieszczaniu się i gromadzeniu) dyskusja publiczna, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie miała charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem platformy, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym.


Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lasowice Wielkie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2021r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:
1) o projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lasowice Wielkie,
2) o prognozie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lasowice Wielkie podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Lasowice Wielkie w nieprzekraczalnym terminie do 09.06.2021r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: rgk_jach@lasowicewielkie.pl.


Uwagi i wnioski złożone do projektu zmiany Studium po terminie 09.06.2021r. pozostaną bez rozpatrzenia.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. L119/1),w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 LASOWICE WIELKIE. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lasowicewielkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Szczegółowa KLAUZULA INFORMACYJNA udostępniona jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Gminy Lasowice Wielkie: https://bip.lasowicewielkie.pl (w zakładce ochron danych osobowych), w wersji papierowej udostępniona jest w siedzibie Gminy Lasowice Wielkie oraz podczas wyłożenia do publicznego wglądu.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1242
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-04-21 11:49:30
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-04-21 11:49:30